Informacja dla użytkownika na temat plików „cookies”

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

× Akceptuję

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.elitarni.org.pl w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pojęcia podstawowe.
Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w Regulaminie w formie zapisu z dużej litery,
powinno być im nadawane znaczenie wskazane w poniższych definicjach:

Regulamin – niniejszy Regulamin.
Serwis – strona internetowa o adresie www.elitarni.org.pl wraz z jej podstronami i innymi usługami oferowanymi w Serwisie.
Właściciel – właściciel AbbVie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 21B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 399372.
Rejestracja – czynność techniczna, polegająca na zarejestrowaniu się w Serwisie, obejmuje w szczególności ujawnienie swoich danych osobowych, umożliwiających identyfikację Użytkownika, wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych przez Właściciela, akceptacji Regulaminu. Procedura została opisana szczegółowo w § 5 Regulaminu.
Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji w Serwisie, uprawniona do korzystania z Serwisu w zakresie treści przeznaczonych tylko dla Użytkowników.
Usługobiorca – dowolna osoba fizyczna korzystająca z Internetu, która może korzystać z Serwisu tylko w zakresie strony głównej i innych podstron które nie wymagają procesu Rejestracji w serwisie.
Usługi – udostępnienie informacji, materiałów, newsleterów oraz pozostałych usług zawartych w Serwisie Użytkownikom i Usługobiorcom.
Wykonawca – Media Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, przy ulicy Strużańskiej 7A. 05-119 Legionowo wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 000016662, adres elektroniczny biuro@mediavision.pl, twórca i wykonawca Serwisu jako całościowego rozwiązania informatyczno-technicznego udostępniający Serwis oraz Usługi. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią Regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę, z wyłączeniem uprawnień Właściciela dotyczących Rady Naukowej.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu następuje na warunkach opisanych w Regulaminie.
 2. Wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach Regulaminu następuje dla:
  1. Usługobiorcy, przez rozpoczęcie korzystania z Serwisu;
  2. Użytkownika, poprzez Rejestrację.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu. Odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „regulamin".
 5. W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu. Wzięcie udziału w konkursie lub programie lojalnościowym, wymagać będzie odrębnej akceptacji takiego regulaminu.

§ 2
Serwis. Cele działalności.

 1. Serwis jest tematycznym portalem internetowym, przeznaczonym dla osób fizycznych oraz lekarzy medycyny.
 2. Celem Serwisu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz propagowanie wiedzy fachowej wśród pacjentów i lekarzy
 3. Serwis składa się z dwóch części umożliwiających dostęp do innych zakresów informacji:
  1. Strona główna i jej podstrony– przeznaczona dla Użytkowników i Usługobiorców;
  2. Pozostała zawartość wymagająca Rejestracji przeznaczona tylko dla Użytkowników.
 4. Z całości Serwisu korzystać mogą osoby fizyczne oraz lekarze medycyny, po dokonaniu Rejestracji.
 5. Działalność Serwisu polega w szczególności na publikowaniu w Serwisie artykułów
 6. Właściciel i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne.
 7. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

§ 3
Uprawnienia Użytkownika.

 1. Użytkownik może korzystać z następujących Usług:
  1. Informacji medycznych, na które składają się aktualności w zakresie różnych dziedzin medycyny, prezentacje schematów leczenia, informacje na temat badań klinicznych, przypadki leczenia pacjentów, programy specjalizacji na którą składają się wykłady ekspertów, prezentacje i inne materiały;
  2. Możliwość zadawania pytań ekspertom medycznym,
 2. Wszystkie usługi w serwisie są świadczone nieodpłatnie, co nie wyłącza ponoszenia przez Użytkownika bądź Usługobiorcę kosztu połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis; wielkość powyższego kosztu jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostarczyciela połączenia z siecią Internet, z której Użytkownik lub Usługobiorca korzysta.
 3. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży produktów. Zawartość Serwisu może zostać zmieniona przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 4. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów) ujawnionych w całym Serwisie, co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

§ 4
Korzystanie z Serwisu. Rejestracja.

 1. Korzystanie z Usługi opisanej w § 2 pkt 3 ppkt a) Regulaminu nie wymaga Rejestracji i jest ona dostępna dla każdego niezarejestrowanego użytkownika sieci Internet.
 2. Korzystanie z Usługi opisanej w § 2 pkt. 3 ppkt b) Regulaminu nastąpi po:
  1. zaakceptowaniu przez osobę treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez zaakceptowanie osobno:
   1. Regulaminu;
   2. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz;
   3. zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
  2. prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłany link potwierdzający Rejestrację;
  3. aktywowaniu Konta poprzez wejście na link otrzymany pocztą elektroniczną, potwierdzający Rejestrację.
 3. Do rejestracji konieczne jest obowiązkowe wprowadzenie następujących danych: imię, nazwisko, login (e-mail), hasło, wiek, płeć, specjalizacja, PWZ.
 4. Użytkownik poprzez Rejestrację i wyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu, wyraża również zgodę na udostępnienie powyższych danych osobowych w celach rejestracyjnych oraz na otrzymywanie od Właściciela informacji edukacyjno-naukowych związanych z działalnością Serwisu w tym innych, opisanych w Regulaminie.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa powyżej, zostanie przypisane konto Użytkownika [„Konto"]. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług.

§ 5
Ograniczenia.

 1. Korzystanie z Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.
 2. Użytkownikowi, zabrania się rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu materiałów:
  1. zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  2. zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  3. zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  4. naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  5. zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
  6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  7. zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.
 3. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

§ 6
Warunki Techniczne.
Właściciel informuje Użytkownika o warunkach technicznych korzystania z Serwisu oraz Usług i możliwych zagrożeniach:

 1. Celem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny z przeglądarką internetową Explorer 6+ lub Firefox 2+ obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Użytkownik połączył się z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 3. Podczas każdego odwiedzania przez Użytkownika Serwisu serwery WWW Właściciela automatycznie zachowują nazwę przeglądarki Użytkownika oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do Serwisu a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu Serwisu. Ponadto podczas korzystania ze stron internetowych Serwery Właściciela dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia identyfikację Użytkownika (np. adresu IP, daty i godziny odwiedzin Użytkownika oraz przeglądanych stron).
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających Serwis, wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na temat Użytkownika, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest nieprzydatny poza Serwisem. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies" bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Użytkownika o każdym przesyłaniu plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce może doprowadzić do częściowych problemów w funkcjonowaniu usług na serwisie. Za każdym razem wymagana jest akceptacja Użytkownika zgodnie z odrębną polityką cookies będącą częścią serwisu.

§ 7
Dane Osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu jest AbbVie Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa Sp. z o.o., Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), powierzone jest Wykonawcy, który spełnia wszelkie wymogi prawne i bezpieczeństwa przewidziane ww. ustawie.
 2. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe zbierane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej.
 3. Pozyskane dane osobowe, nie są wykorzystywane do innych celów niż wskazane ww. punkcie oraz nie są przekazywane osobom trzecim. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie. Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik ma prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  1. dostęp poprzez sieć do serwera zarządzania zawartością witryny jest zabezpieczony za pomocą firewall-a;
  2. każdy użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji zawartości witryny posiada własne konto dostępu;
  3. dostęp do serwera zarządzania zawartością witryny możliwy jest tylko dla autoryzowanych użytkowników i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci;
  4. na serwerach udostępniających witrynę nie są gromadzone ani przechowywane dane osobowe;
  5. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem; szyfrowanie transmisji danych za pomocą klucza SSL.
 4. Strona nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych.
 5. Z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa powyżej, wszelkie informacje bez względu na ich formę - dokumenty, dane, grafikę, pytania, sugestie, pomysły, twórcze rozwiązania, wynalazki, komentarze, uwagi czy inne - przekazywane za pośrednictwem Serwisu nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne.

§ 8
Odpowiedzialność.

 1. Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
 2. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
 3. Właściciel i Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkownika w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
 4. Właściciel i Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 5. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  1. nie usuwa albo nie modyfikuje danych;
  2. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  3. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych
 6. Właściciel i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkownika, nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.
 7. Właściciel i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną jakiemukolwiek podmiotowi, spowodowaną działalnością Rady Naukowej.
 8. W innych przypadkach Właściciel i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę powstałą u Użytkownika, spowodowaną umyślnym działaniem bądź zaniechaniem Właściciela lub Użytkownika.
 9. Właściciel i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu:
  1. wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych w Serwisie;
  2. wszelkich szkód będących wynikiem działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie;
  3. oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód, z powodu:
   1. wejścia lub niemożliwości wejścia na stronę Serwisu;
   2. użytkowania Serwisu, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro;
   3. zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio z Serwisu.

§ 9
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika lub Usługobiorcy z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: elitarni@mediavision.pl lub na adres siedziby Wykonawcy: Media Vision Sp. z o.o. z ul. Strużańska 7A, 05-119 Legionowo, w terminie 7 (siedmiu) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku.
 3. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela lub Wykonawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 5. Serwery pocztowe Właściciela oraz Wykonawcy posiadają zabezpieczenia anty-spamowe, co w szczególnych przypadkach może oznaczać niedostarczenie wiadomości na podane adresy elektroniczne. W takich przypadkach należy kontaktować się z Właścicielem na wskazany w Regulaminie adres pocztowy.

§ 10
Prawa Autorskie

 1. Prezentacja Serwisu oraz każdy jego element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione obowiązującym prawem i należą do Właściciela.
 2. Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.
 3. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku osobistego w zakresie dozwolonego użytku, na osobistym komputerze Użytkownika bądź Usługobiorcy. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik bądź Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 5. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: "Copyright © 2014 AbbVie Polska Sp. z o.o." . Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

§ 11
Przepisy Końcowe

 1. Właściciel ma prawo jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu Właściciel umieści w Serwisie widoczną informację o takiej zmianie z odesłaniem do nowego tekstu Regulaminu. Użytkownicy i Usługobiorcy Serwisu obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Użytkownika bądź Usługobiorcę z Serwisu i Usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika bądź Usługobiorcę zgody na jego treść oraz na warunki, jakie Użytkownik oraz Usługobiorca musi spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 4. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.